Rec Deco Diver SNSI:
Recreational Diving with planned Decompression.

Side Mount Diver SNSI:
A different way of Diving.

Wreck Trek Diver SNSI:
Explore inside the Wreck.

تخصص های پیشرفته

اگر شما یک غواص پیشرفته هستید که از اکتشاف و یادگیری تکنیک های جدید برای افزایش مهارت غواصی لذت می‌برید، مدرس SNSI بهترین شخص است تا به شما با توجه به منافع فردی تان برای افزایش مهارت‌های غواصی مشاوره دهد.

غواص سایت مونت (جانبی)

دوره ساید مونت (جانبی) SNSI به شما پیکربندی متفاوت تجهیزات را آموزش خواهد داد. غواصی با استفاده از پیکربندی ساید مونت (جانبی) کاملا متفاوت از پیکربندی سنتی تجهیزات در پشت است، در پیکربندی ساید مونت (جانبی) فشار کمتر است. آموزش نیاز به تعهد و تمرین دارد تا بر مهارت ها و پیکربندی تسلط پیدا کنید.
برنامه: دوره حداقل ۴ جلسه تئوری، ۱ جلسه آب‌های  محصور و ۳غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص ساید مونت SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۸ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد پیشرفته SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته شده.
ماجراجویی غواصی بعدی شما: شما می توانید آموزش خود را ادامه دهید و با شرکت در دوره غواص دکو تفریحی SNSI برای برنامه ریزی و انجام غواصی تفریحی همراه با برداشت فشار واجد شرایط باشید. داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه SNSI به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد، با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید. شما همچنین می توانید با شرکت در دوره غواص جستجوگر۱ SNSI غواصی تکنیکال (فنی) را تجربه کنید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

تکنیک های جدید غواصی برای افزایش لذت شما

غواص گشت در کشتی مغروقه

دوره غواصی گشت در کشتی مغروقه SNSI به شما نحوه غواصی در کشتی مغروقه را آموزش خواهد داد. با حداکثر محدودیت عمق ۹۸ فوت یا ۳۰ متر، برنامه غواصی می تواند شامل نفوذ به کشتی مغروقه با نور طبیعی روز و ورود و خروج قابل مشاهده باشد.
بدون نفوذ به کشتی مغروقه حداکثر عمق مجاز تا ۱۲۸ فوت یا ۳۹ متر افزایش می‌یابد.
عمق و فرم غواصی می تواند با توجه به آموزش و گواهینامه‌هایی که دارید متفاوت باشد.
برای مثال اگر شما گواهینامه غواص دکو (برداشت فشار) SNSI دارید، می‌توانید در اعماق مجاز بیشتری غواصی کنید و از غواصی طولانی‌تر لذت ببرید.
برنامه: دوره حداقل به ۴ جلسه تئوری، ۱ جلسه آبهای محصور و ۳ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص گشت در کشتی مغروقه SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۸ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد پیشرفته SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
ماجراجویی بعدی شما: شما می توانید آموزش خود را ادامه دهید و با شرکت در دوره غواص دکو تفریحی SNSI برای برنامه ریزی و انجام غواصی تفریحی همراه با برداشت فشار واجد شرایط باشید. شما با دوره غواص سایت مونت SNSI نحوه استفاده از تجهیزات جدید را یاد می گیرید. داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه SNSI به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد، با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید. شما همچنین می توانید با شرکت در دوره غواص جستجوگر۱ غواصی تکنیکال (فنی) را تجربه کنید.
 هم اکنون ثبت نام کنید و فورا شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

غواصی کشتی مغروقه واقعی منحصربه SNSI است

غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی

دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی، به شما غواصی تا حداکثر عمق ۱۵۰ فوت یا ۴۵ متر فراتر از محدودیت های بدون برداشت فشار را آموزش می دهد. اگر احساس می کنید که محدودیت زمانی در غواصی بدون برداشت فشار محدود کننده است اما شما ترجیح می دهید از تجهیزات غواصی تفریحی به جای دوره های غواصی تکنیکال (فنی) استفاده کنید، دوره غواصی دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI برای شما مناسب و ایده آل است. با اضافه کردن تانک کوچک با نیتروژن ۳۲ به تجهیزات خود، شما قادر خواهید بود از کامپیوتر غواصی خود فراتر از محدودیت های زمانی غواصی تفریحی استفاده کنید و زمان ماندن در کف دریا را افزایش دهید.
برنامه: دوره حداقل به ۵ جلسه تئوری و ۴ غواصی آبهای آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI شدن را آموزش خواهید دید.
الزامات: حداقل سن ۱۸ سال و داشتن گواهینامه غواص آبهای آزاد پیشرفته SNSI یا غواص نایتروکس تفریحی SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
ماجراجویی بعدی شما: شما می توانید آموزش خود را ادامه دهید و با شرکت در دوره غواص گشت در کشتی مغروقه SNSI به عنوان غواص کشتی مغروقه واجد شرایط باشید. شما با دوره غواصی ساید مونت (جانبی) SNSI نحوه استفاده از تجهیزات جدید را یاد می گیرید. داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه SNSI به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد، با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید. اگر غواص تکنیکال (فنی) چیزی است که شما آن را تحسین می‌کنید دوره غواص جستجوگر۱ SNSI برای شما مناسب است.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

با SNSI غواصی شما به وسیله محدودیتهای غواصی بدون برداشت فشار، محدود نخواهد شد