این یک راه برای متحد شدن با دوستان و به اشتراک گذاشتن یک شور و اشتیاق مشترک برای دریا است.
با SNSI باعث شما عضوی از یک خانواده هستید، چرا که مشتریان ما، غواصان و دوستان ما یک گروه متنوع اما اختصاصی با یک هدف مشترک هستند.
 زمانی که ما ابتکارات جدیدی را راه‌اندازی می‌کنیم آنها همیشه با اشتیاق آماده پاسخگویی هستند و به نوبه خود، آنها به ما اعتماد دارند و تمایل دارند که احساسات و ایده هایشان را به اشتراک بگذارند. چه تمیز کردن ساحل و دریاچه، چه حفاظت از صخر. ما آن را به عنوان یک خانواده انجام می دهیم.
در SNSI شما عضو یک خانواده هستید نه فقط یک عدد.